Cập nhật 10:09 12/05: Pháp luật đại cương (BSA1221), Giáo dục thể chất 1 (BAS1106), Tiếng anh bậc 3 (TAB3), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (SKD1108), Kỹ năng thuyết trình (SKD1101), ...