Cập nhật 08:04 11/07: Ứng dụng sản xuất audio và video (MUL14115), Thiết kế hình động 1 (MUL14134), Phát triển hệ thống quản lý E-Learning (CDT1449), Pháp luật và đạo đức truyền thông (MUL13118), Mỹ thuật nâng cao (MUL14133), ...