Cập nhật 10:47 09/03: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (SKD1108), Kỹ năng thuyết trình (SKD1101), Kỹ năng làm việc nhóm (SKD1102), Kỹ năng tạo lập Văn bản (SKD1103), Truyền sóng và anten (TEL1421), ...