Cập nhật 14:26 15/01: Nhập môn trí tuệ nhân tạo (INT1341), Lập trình Web (INT1434), Các hệ thống phân tán (INT1405), Matlab và ứng dụng (ELE1325), Cơ sở mật mã học (ELE1406), ...